Yn’e media

 

 

By Tony’s tachtigste jierdei en har ferstjerren, goed oardeljier letter, binne der yn de media ferskate stikken oer har publissearre. Op de side jouwe wy in lytse seleksje.