Takenningen

Nûmer 267
Jier 2022
Projekt Aaikepop
Oanfrege 375
Takend 375
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projektis rjochte op jongerein.
3. It projekt is rjuchte op in brede doelgroep

Nûmer 266
Jier 2022
Projekt Dichtbondel- 32 fersen oer natuer en minsklike omgong
Oanfrege 200
Takend 200
Motivaasje

1. It projekt draacht by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuer fan it Frysk.
3. It projekt is yn de geast fan Tony, sy soe dit ek stipe hawwe.

Wy hawwe dizze organisaasje earder stipe, dus it wurdt in garânzjestipe.

Nûmer 265
Jier 2022
Projekt Us man
Oanfrege 500
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 264
Jier 2022
Projekt Jelle en Juf
Oanfrege 750
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projektis rjochte op jongerein.
3. It projekt is rjuchte op in brede doelgroep

Wy hawwe dizze organisaasje earder stipe, dus it wurdt in garânzjestipe.

Nûmer 263
Jier 2022
Projekt n.n.
Oanfrege 500
Takend 0
Motivaasje

Wy hawwe earder in projekt fan harren stipe. Dit projekt sjogge wy as in ferfolch en yn prinsipe stypje wy dat dan net. Dêrneist stypje wy ek oare projekten en is ús budzjet is beheind.

Nûmer 262
Jier 2022
Projekt Berneboek Oekraine
Oanfrege 500
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projektis rjochte op jongerein.
3. It projekt is rjuchte op in brede doelgroep
4. It projekt is yn ‘e geast fan Tony. Sy soe dit ek wol stipe hawwe.

Nûmer 261
Jier 2022
Projekt Ynterfrysk Sympoasium
Oanfrege 1.000
Takend 1.000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuer fan it Frysk.
3. It projekt is rjuchte op in brede doelgroep

Nûmer 260
Jier 2022
Projekt Trinus Riemersmadei
Oanfrege 2.500
Takend 1.000
Motivaasje

1. It projekt draacht by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuer fan it Frysk.
3. It projekt is yn ‘e geast fan Tony. Sy soe dit ek wol stipe hawwe.

Nûmer 259
Jier 2021
Projekt De grutte ferrassing
Oanfrege 500
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep

Nûmer 258
Jier 2022
Projekt Unbeskate lûden
Oanfrege 1.000
Takend 1.000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuer fan it Frysk.
3. It projekt is yn ‘e geast fan Tony. Sy soe dit ek wol stipe hawwe.

Nûmer 257
Jier 2021
Projekt Oersetting webside 'voorheen de gemeente'
Oanfrege 750
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op in brede doelgroep. (alle besikers fan dizze webside)
3. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuer fan it Frysk.

Nûmer 256
Jier 2021
Projekt Mearke 2021 Winsum - foarstelling "De Lytse Kaptein"
Oanfrege 750
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 255
Jier 2021
Projekt Muzikaal Booster Konsert
Oanfrege 750
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 254
Jier 2021
Projekt Nancy Springers - Enola Holmes
Oanfrege 1.000
Takend 1.000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 253
Jier 2021
Projekt Baas giele taksy
Oanfrege 500
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 252
Jier 2021
Projekt It allerbêste dan mar!
Oanfrege 1.500
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 251
Jier 2012
Projekt Utsicht
Oanfrege 1.000
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 250
Jier 2021
Projekt Hewwy dat
Oanfrege 450
Takend 450
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is draacht by oan it ferskaat fan Frysk dichtwurk.

3. It projekt is yn de geast fan Tony Feitsma. Sy soe dit stipe hawwe.

Nûmer 249
Jier 2021
Projekt Biste alfabet
Oanfrege 750
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 248
Jier 2021
Projekt BIS-Corp 9021
Oanfrege 750
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 247
Jier 2021
Projekt Frisian Studies in honour of Jarich Hoekstra
Oanfrege 1.000
Takend 1.000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is in akademysk wurk wat oars net maklik stipe wurde soe.
3. It projekt is yn de geast fan Tony Feitsma. Sy soe dit stipe hawwe.

Nûmer 246
Jier 2021
Projekt Verhalenavond - Taal fan it hert
Oanfrege 1.000
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 245
Jier 2021
Projekt In frjemdling yn Jerusalem
Oanfrege 1.000
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

3. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuer fan it Frysk

Nûmer 243
Jier 2021
Projekt Aldeboarn, ús doarp yn 75 libbensferhalen
Oanfrege 750
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep, dy’t fierder giet as it eigen doarp.

Nûmer 242
Jier 2021
Projekt Fryske Natoergids BEAMMEN
Oanfrege 1.500
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt bringt it Frysk ris op in oare wize yn de kiker.
3. It projekt is rjochte op in brede doelgroep.

Nûmer 241
Jier 2021
Projekt De 13 fan Obbe en Sjutsje
Oanfrege 875
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is troch it spesjale ûnderwerp mei rjochte op de mienskip
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep, dy’t fierder giet as it eigen doarp.

Nûmer 240
Jier 2021
Projekt Pake Brún syn Bistetún
Oanfrege 2.500
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
3. It projekt is rjochte op jongerein.

Nûmer 239
Jier 2021
Projekt Tomke tusken de toarnbeien
Oanfrege 1.000
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
3. It projekt is rjochte op jongerein.

Nûmer 238
Jier 2021
Projekt 70 jier Kneppelfreed - wat is der berikt?
Oanfrege 500
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 237
Jier 2021
Projekt Held/Hero
Oanfrege 1.000
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt soarget foar nij oanbod fan literatuur yn it Frysk.
3. It projekt is rjochte op jongerein.

Nûmer 236
Jier 2020
Projekt Beakens fan ljocht (Tsjom)
Oanfrege 175
Takend 175
Motivaasje

Wy stypje de krystkaarte-ferstjoeraksje.

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip & de mienskipssin.

Nûmer 235
Jier 2020
Projekt Temajier 'Leafde en ferbining'
Oanfrege 7.000
Takend 1.000
Motivaasje

Wy stypje it ûnderdiel musikal en de muzykprojekten:

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep. 4. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk

Nûmer 234
Jier 2020
Projekt Spegels & Sonde
Oanfrege 750
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt soarget foar nij oanbod fan literatuur yn it Frysk.
3. It projekt is rjochte op in brede doelgroep.

Nûmer 232
Jier 2020
Projekt Pippi Langkous yn it Frysk
Oanfrege 1.000
Takend 1.000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt soarget foar nij oanbod fan literatuur yn it Frysk. Elts bern hat ek rjocht op Pippi yn de eigen taal.
3. It projekt is rjochte op jongerein.

Nûmer 231
Jier 2020
Projekt Ofwiisd
Oanfrege 750
Takend 0
Motivaasje

Wy hawwe betrouwen yn de kwaliteit fan de ynhâld en it brûken fan de Fryske taal troch dizze skriuwer. It boek is yn it Frysk. Dat is net genôch om it brûken fan it Frysk te stimulearjen. Benammen troch de (lytse en spesifieke) doelgroep fine wy de bydrage oant it brûken fan it Frysk te beheind.

Nûmer 230
Jier 2020
Projekt Godlike kommeedzje 2.0
Oanfrege 3.000
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as
taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep
3. It projekt is rjochte op de mienskip.

Nûmer 229
Jier 2020
Projekt Liet Cross over
Oanfrege 5.600
Takend 1.000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 228
Jier 2020
Projekt Fryske reisfoarstelling 'Echt wier!'
Oanfrege 1.000
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 227
Jier 2020
Projekt Fryske kultuerkuier
Oanfrege 750
Takend 0
Motivaasje

It is in sympatyk projekt, mar wy stypje ek oare projekten.
Dêr troch hawwe wy in beheind budzjet en moatte wy soms kieze.
Dit projekt draacht yn ferhâlding ta oare projekten minder by oan it brûken fan it Frysk.

Nûmer 226
Jier 2020
Projekt Blomlêzing proaza Waling Dykstra
Oanfrege 750
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.

2. It projekt is oansprekber foar in brede doelgroep.

3. It projekt is yn de geast fan Tony, sy hie dit stypje sillen

Nûmer 225
Jier 2020
Projekt Himel & Klaai. Gesprekken over Tj. Hettinga
Oanfrege 500
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.

2. It projekt is oansprekber foar in brede doelgroep.

3. It projekt kin in basis lizze foar fierder ûndersyk nei in wichtich Frysk dichter

Nûmer 224
Jier 2020
Projekt Leer 7 talen lezen in één week
Oanfrege 3.000
Takend 1.000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt bringt it Frysk ris op in oare wize yn de kiker.
3. It projekt is rjochte op in brede doelgroep.

Nûmer 223
Jier 2020
Projekt It ferbeane boek (Hanneke de Jong)
Oanfrege 1.000
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt soarget foar nij oanbod fan literatuur yn it Frysk.
3. It projekt is rjochte op jongerein.

Nûmer 222
Jier 2020
Projekt Dingeman krijt wjukken
Oanfrege 750
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt soarget foar nij oanbod fan literatuur yn it Frysk.
3. It projekt is rjochte op jongerein.

Nûmer 221
Jier 2020
Projekt Roman: Passys (Josse de Haan)
Oanfrege 1.000
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal 2. It projekt is rjochte op de mienskip.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 220
Jier 2020
Projekt Musica Frisica
Oanfrege 1.000
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal 2. It projekt is rjochte op de mienskip.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 219
Jier 2020
Projekt Oanhalden
Oanfrege 1.000
Takend
Motivaasje

Yn ferbân mei de hjoeddeistige omstannigheden kin foarstellingen foarearst net trochgean. Dêrom hâlde wy dit projekt noch eefkes oan.

Nûmer 218
Jier 2020
Projekt Ofwiisd
Oanfrege 2.000
Takend
Motivaasje

Dit is in grut projekt. Us bydrage is net echt substansjeel en wy hawwe al faker stipe jûn oan produksjes.

Nûmer 217
Jier 2020
Projekt . ..en altyd dagen en jierren.. (stifting Grotesk)
Oanfrege 500
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt soarget foar nij oanbod fan literatêre ekspresje yn it Frysk.
3. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.

Nûmer 216
Jier 2020
Projekt Bernetoaniel Jubbegea: Johannes Blond
Oanfrege 775
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep en de mienskip.

Nûmer 215
Jier 2020
Projekt Ofwiisd
Oanfrege 1.500
Takend
Motivaasje

It projekt is net goed ûnderbouwd, de wearde foar it brûken fan it Frysk wurdt net dúdlik en it bedrach stiet net yn ferhâlding.

Nûmer 214
Jier 2020
Projekt Frjemde fratsen op it kastiel
Oanfrege 500
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is foar rjochte op it deistich brûken fan it Frysk by bern.
3. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.

Nûmer 213
Jier 2020
Projekt “Fan Bûten Út” (Yn waar & wyn)
Oanfrege 1.000
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep en de mienskip.

Nûmer 212
Jier 2020
Projekt Masquerade Theater - Striid om't Mearkeslot
Oanfrege 1.000
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep en de mienskip.

Nûmer 211
Jier 2020
Projekt Ja, no Hyke?
Oanfrege 500
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal 2. It projekt is rjochte op de mienskip.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 210
Jier 2020
Projekt 210. Ofwiisd
Oanfrege 2000
Takend
Motivaasje

Wy krije in soad oanfragen binnen en hawwe in beheind budzjet en moatte dus  in kar meitsje út projekten.

Dit projekt slút net rjocht oan by de doelstellings fan it fûns om it brûken fan it Frysk te befoarderjen. Allinnich it brûken fan de Fryske taal is net foldwaande.

Nûmer 209
Jier 2020
Projekt 209.
Oanfrege 1.000
Takend
Motivaasje

Dit projekt is oanhâlden yn de beslútfoarming om’t wy noch wachtsje op oanfoljende ynformaasje.

Nûmer 208
Jier 2020
Projekt Oersetting Die Legende vom Heiligen Trinker
Oanfrege 700
Takend 700
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt soarget foar nij oanbod fan literatuur yn it Frysk.
3. It projekt is rjochte op in brede doelgroep.

Nûmer 207
Jier 2019
Projekt Grimm yn de Waadtalen
Oanfrege 1.000
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op it ferskaat fan de Fryske taal.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.

Wy jouwe in stipe fan € 500 en in ekstra garânzje-stipe fan € 500. Dy lêste € 500 keare wy allinnich út at it projekt der net komme kin.

Nûmer 206
Jier 2019
Projekt Anonym
Oanfrege -
Takend -
Motivaasje

Dit projekt is te grut om in substansjele bydrage jaan te kinnen. Dêrom stypje wy dit projekt net. Sa kinne wy oare projekten wol stypje.

Nûmer 205
Jier 2019
Projekt Sinteklazemearke - Matilde
Oanfrege 1.000
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.

Wy jouwe in garânzje-stipe, dus keare allinnich út at it projekt der net komme kin.

Nûmer 204
Jier 2019
Projekt Sherry Brandy
Oanfrege 2.000
Takend 1.000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep en rjochte op de mienskip.

Nûmer 203
Jier 2019
Projekt Anonym
Oanfrege 2650
Takend 0
Motivaasje

Dit is in grut projekt, wat ek op oare plakken stipe krije kin. Wy stypje leaver dêr, wêr’t wy as Feitsmafûns it ferskil meitsje kinne.

Nûmer 202
Jier 2019
Projekt Anonym
Oanfrege 5.000
Takend 0
Motivaasje

Dit projekt is sa grut, dat wy as fûns nea in substansjele bydrage jaan kinne soene.

Nûmer 201
Jier 2019
Projekt Scrooge, in Frysk Krystferhaal
Oanfrege 750
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de jongerein.
3. It projekt is rjochte op de mienskip.

Nûmer 200
Jier 2019
Projekt Kom & sjong
Oanfrege 425
Takend 425
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt soarget foar nij oanbod fan Fryske sjongteksten.
3. It projekt is rjochte op in brede doelgroep.

Nûmer 199
Jier 2019
Projekt X
Oanfrege 1.250
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

It projekt is ynlutsen om’t it finansjeel net slagge.

Nûmer 198
Jier 2019
Projekt Lansearring Frysk Bûsboekje
Oanfrege 250
Takend 250
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 197
Jier 2019
Projekt J&M Teaterwurk: De man fan dyn libben
Oanfrege 1.500
Takend 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 196
Jier 2019
Projekt Con Amore Musica: de lêste dagen fan it jier
Oanfrege 1.000
Takend 250
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal 2. It projekt is rjochte op de mienskip.
3. It projekt is yn de geast fan Tony Feitsma.

Nûmer 195
Jier 2019
Projekt Poëtyske Edda
Oanfrege 1.250
Takend 1.000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de ynfrastruktuur fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 194
Jier 2019
Projekt Iepen loftspul Opsterlân
Oanfrege 500
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal

2. It projekt is rjochte op de mienskip.

3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 193
Jier 2019
Projekt Siel fan it lânskip
Oanfrege 1.000
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.

2. It projekt is rjochte op in brede doelgroep.

3. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk .

Nûmer 192
Jier 2019
Projekt 150 jier MRV Tesselschade Hurdegaryp
Oanfrege 1.000
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal

2. It projekt is rjochte op de mienskip.

3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 192
Jier 2019
Projekt Tigers fan Greonterp
Oanfrege 750
Takend 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.

2. It projekt hat in orizjineel karakter.

3. De Tigers timmerje aardich oan de wei en dat is ek al goed foar de bewustwurding fan brûken fan it Frysk

Nûmer 190
Jier 2019
Projekt Mei piper en paprika
Oanfrege € 2.000
Takend € 500
Motivaasje
 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal
 2. It projekt is rjochte op de mienskip.
 3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
Nûmer 189
Jier 2019
Projekt Publikaasje 'De Fryske Utopy
Oanfrege € 1.000
Takend € 500
Motivaasje
 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal
 2. It projekt is rjochte op de mienskip.
 3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
Nûmer 188
Jier 2019
Projekt Compositieopdracht 75 jaar bevrijding
Oanfrege € 1.000
Takend € 500
Motivaasje
 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal
 2. It projekt is rjochte op in brede doelgroep.
 3. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
Nûmer 187
Jier 2019
Projekt Iepenloftspul Brantgum: De lêste floed
Oanfrege € 1.000
Takend € 750
Motivaasje
 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal
 2. It projekt is rjochte op de mienskip.
 3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
Nûmer 186
Jier 2019
Projekt Hylper Lydbûkjen fôr serke en thús
Oanfrege € 250
Takend € 250
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal
2. It projekt is rjochte op in spesifieke mienskip.
3. It projekt is rjochte op de ynfrastruktuur fan minderheidstalen en dialekten dêrfan.

Wy hawwe lykwols in beheind budzjet en moatte in kar meitsje. Dêrom wolle wy dit as in garânzjestipe delsette. At it projekt der net komme kin, sil it fûns dy € 250 jaan.

Nûmer 185
Jier 2019
Projekt Iepenloftspul Gean of bliuwe- Houtigehage
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje
 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
 2. It projekt is rjochte op de mienskip.
 3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
Nûmer 184
Jier 2019
Projekt Ynlutsen
Oanfrege n.f.t.
Takend n.f.t.
Motivaasje

net fan tapassing

Nûmer 183
Jier 2019
Projekt In koarfoarstelling (anonym)
Oanfrege € 1.000
Takend € 0
Motivaasje

Wy moatte in kar meitsje, ús budzjet is beheind. Fan de projekten wêr’t wy oanfragen foar krigen hawwe,  is dit dan it projekt wat it minste oanslút by ús doelstellings. Fjouwer tradisjonele ferskes makket net it grutste ferskil. Dêrom stypje wy dit projekt net.

Nûmer 183
Jier 2019
Projekt Macbeth fan Skotlân State (BIS)
Oanfrege € 1.000
Takend € 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Us budzjet is lykwols beheind. Wy sjugge by de beoardieling ek nei oare  projekten. Ek binne wy fan betinken, dat BIS al jierren draait. Wy wolle struktureel stypjen foarkomme. Wy jouwe  dêrom net direkt in stipe, mar wol in garânzje fan maksimaal € 750.

Nûmer 181
Jier 2019
Projekt Neat (bernetoaniel Jorwert)
Oanfrege € 750
Takend € 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep en de mienskip.

Nûmer 180
Jier 2019
Projekt Nienke - Masquerade
Oanfrege € 1,500
Takend € 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep en de mienskip.

Nûmer 179
Jier 2019
Projekt Hommage oan Aggie v.d. Meer
Oanfrege € 2,000
Takend € 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de Fryske literatuur.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 178
Jier 2019
Projekt Fryske Bernebibel
Oanfrege € 1,000
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt soarget der foar dat dit oanbod ek yn it Frysk op dat bernenivo oanwêzich is.

Nûmer 177
Jier 2019
Projekt Fryske Passy
Oanfrege € 2,000
Takend € 0
Motivaasje

Wy hawwe in beheind budzjet en moate dêrom in kar meitsje. Dêrom sille wy dit projekt net stypje. It is in reprise fan twa konserten, dy’t ek yn 2018 al sân kear fan west hawwe mei foar in grut part profesjoneel personiel en in hege begrutting. Ferline jier wiene der ek al twa Matteus- en ien oare Johannespassys (fan Bach, dizze is fan jo sels) At wy de kar meitsje moatte tusken projekten, dan kieze wy der yn prinsipe foar om startsubsydzjes te jaan ynstee fan projekten dy’t al earder útfiert binne.

Nûmer 176
Jier 2018
Projekt Fete- Stripboek Skelte Braaksma (AFûK)
Oanfrege € 1,000
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt soarget foar in grutter ferskaat oan Fryske stripboeken

Nûmer 175
Jier 2018
Projekt Rûzje Wyn
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 174
Jier 2018
Projekt Bruorren Liuwehert (Regaad)
Oanfrege € 1,000
Takend € 1,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt soarget foar in grutter ferskaat oan Frysktalige jongereinliteratuur. (en it is in moai ferhaal)

Nûmer 173
Jier 2018
Projekt Iepen Doarp, utstalling
Oanfrege € 2,000
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 172
Jier 2018
Projekt Master Gysbert II
Oanfrege € 3,000
Takend € 1,250
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 171
Jier 2018
Projekt Wijsangen fan Rabindrahath Tagore
Oanfrege € 1,000
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op in brede doelgroep.
3. It projekt is fernijend op syn eigen wize.

Nûmer 170
Jier 2018
Projekt Scann, Merakels fan Nijlân
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal, jûst ek fanwege it Bildtske karakter.
2. It projekt is rjochte op de mienskip.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 169
Jier 2018
Projekt Boekebei: Geheim ut de boskberch
Oanfrege € 250
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 168
Jier 2018
Projekt Waldman
Oanfrege € 1,000
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 167
Jier 2018
Projekt Kloris & ko
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 166
Jier 2018
Projekt De bestimming
Oanfrege € 1,500
Takend € 1,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal, jûst ek fanwege it Bildtske karakter.
2. It projekt is rjochte op de mienskip.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 165
Jier 2018
Projekt Rêdbad, Broeksterwâld
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal, jûst ek fanwege it Bildtske karakter.
2. It projekt is rjochte op de mienskip.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 164
Jier 2018
Projekt BIS Iepenloftspul, Alice yn wûnderlân
Oanfrege € 1,000
Takend € 0
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Us budzjet is lykwols beheind. Wy sjugge by de beoardieling ek nei oare projekten. Ek binne wy fan betinken, dat BIS al jierren draait. Wy wolle struktureel stypjen foarkomme. Wy jouwe jo dêrom net direkt in stipe, mar wol in garânzje fan maksimaal € 750. DIZZE GARANZJE HOECHDEN SE NET TE BRûKEN, SE BINNE LYK DRAAID.

Nûmer 163
Jier 2018
Projekt Altyd seumer
Oanfrege € 1,000
Takend € 1,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal, jûst ek fanwege it Bildtske karakter.
2. It projekt is rjochte op de mienskip.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 162
Jier 2018
Projekt Reprise Wachter
Oanfrege € 2,000
Takend € 1,500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
3. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
4. It is in foarbyld foar de profesjonalisearring fan it Frysk yn it artistike sirkwy.

Nûmer 161
Jier 2018
Projekt It Nijs foar Jongerein
Oanfrege € 2,000
Takend € 1,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep en jongerein.
3. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.

Nûmer 160
Jier 2018
Projekt Diversity festival Terp of Tales
Oanfrege € 2,000
Takend € 1,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip yn it algemien en jongerein yn it bysûnder.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 159
Jier 2018
Projekt Better gelok
Oanfrege € 1,000
Takend € 0
Motivaasje

It projekt is nijsgjirrich, mar noch net genôch útwurke.

Nûmer 158
Jier 2018
Projekt Grutste Fryske Diktee oait
Oanfrege € 3,000
Takend € 1,500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
3. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.

Nûmer 157
Jier 2018
Projekt It Fluitskip
Oanfrege € 1,000
Takend € 1,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 156
Jier 2018
Projekt Beltsumer Klokken
Oanfrege € 2,000
Takend € 1,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 155
Jier 2017
Projekt Een meelijwekkend volk
Oanfrege € 1,500
Takend € 1,000
Motivaasje

1. Bewustwurding fan de Fryske identiteit en dêrmei ek it brûken fan de taal
2. Twatalichheid: it boek is yn twa talen skreaun en dêrmei tagonklik foar Friezen en net-Friezen.
3. De geast fan Tony. Dy soe dit fêst stipe hawwe.

Nûmer 154
Jier 2017
Projekt De Wiete poes
Oanfrege € 1,000
Takend € 0
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan de beskikberheid fan literatuuren lektuur yn it Frysk
3. It projekt is leechdrompelich en sichtber foar in brede doelgroep. Wy hawwe in garânsjesubsydzje tasein, wêr by wy efterôf betelje, at se der net komme kinne. Dit hat net nedich west.

Nûmer 153
Jier 2017
Projekt Stim fan stilte
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 152
Jier 2017
Projekt De Skepping
Oanfrege € 1,000
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 151
Jier 2017
Projekt Sjen yn it tsjuster
Oanfrege € 2,500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 150
Jier 2017
Projekt Jouster toer
Oanfrege € 1,000
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 149
Jier 2017
Projekt Omkearboek Halbertsma's
Oanfrege € 1,000
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 148
Jier 2017
Projekt FYK- Crossing Rivers
Oanfrege € 750
Takend € 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip en draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 147
Jier 2017
Projekt Dodo fan Haska
Oanfrege € 1,500
Takend € 1,500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip en draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 146
Jier 2017
Projekt Gysbert Japikx - Frysk & Meartaligens
Oanfrege € 3,500
Takend € 0
Motivaasje

– Wy sjugge dit eins as twa projekten.
– Wy hawwe twifels by it projekt Taalsygnaal. Wy fine de ynstek wat negatyf en tinke net dat dit bydrage sil ta it stimulearjen fan it brûken fan it Frysk. It soe sels averrjochts wurkje kinne.

Foar de musikal soene wy foar wêze kinne, at it allegearre wat dúdliker beskreaun wurdt. Wy krije yn ferbân mei LF 2018 in soad oanfragen binnen op it stuit en moatte in kar meitsje út ferskate projekten. Ferline jier hawwe wy jimme musikal ek al stipe.

Nûmer 145
Jier 2017
Projekt Aksint Fryslân
Oanfrege € 2,000
Takend
Motivaasje

Neiere ynformaasje frege. Noch gjin antwurd

Nûmer 144
Jier 2017
Projekt Fryske Matteus passy
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip en draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 143
Jier 2017
Projekt Ljochtstill
Oanfrege € 5,000
Takend € 0
Motivaasje

Wy fine it in sympatyk projekt, mar it foldocht net oan de kritearia fan ús fûns. Te mear om’t wy in soad oanfragen krije en in beheind budzjet hawwe, kinne wy it projekt gjin stipe jaan.

Nûmer 142
Jier 2017
Projekt Biografy Anders Minnes Wybenga
Oanfrege € 1,000
Takend € 1,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is in wittenskiplik wurk, wat oars nearne in soad stipe fine sil.
3. It projekt is yn de geast fan Tony Feitsma.

Nûmer 141
Jier 2017
Projekt Belvedére: x keunst op syn Frysk
Oanfrege € 1,000
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 140
Jier 2017
Projekt Joast Halbertsma, wrâldburger út Grou
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein.
3. It projekt is yn’e geast fan Tony Feitsma

Nûmer 139
Jier 2017
Projekt “In brêge slaan”
Oanfrege € 2,000
Takend € 1,500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip en draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 138
Jier 2017
Projekt Griene sjippe
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip en draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 137
Jier 2017
Projekt Bokwert, Kulturele Hoofdplaats
Oanfrege € 1,000
Takend € 1,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 136
Jier 2017
Projekt Wytmarsum: Wy jouwe gjin krimp!
Oanfrege € 2,500
Takend € 1,500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doarpsmienskip en draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Us budzjet is lykwols beheind. Wy sjugge by de beoardieling ek nei oare projekten. Wy stypje jo dêrom foar it bedrach fan € 1000 foar ity toaniel en € 500 foar workshop/skoalleprogramma, dat meiinoar € 1500.

Nûmer 135
Jier 2017
Projekt FIER: Oeds fan Fierwei
Oanfrege € 10,000
Takend € 0
Motivaasje

oanfrege bedrach te heech. Ek skatte wy yn dat dit projekt him mei de reguliere subsydzjestreamen fierhinne rêde kin

Nûmer 134
Jier 2017
Projekt Beitelje yn'e siel
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is oansprekber foar in brede doelgroep. 3. It is in projekt wat nijsjirrich makket nei in Fryske keunster, dy’t stiet foar syn Fryske eftergrûn

Nûmer 133
Jier 2017
Projekt Duorsemensdei 2017
Oanfrege € 750
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 132
Jier 2017
Projekt Doarp oan See
Oanfrege € 2,500
Takend € 0
Motivaasje

It is in sympatiek projekt, mar it foldocht net oan de kritearia fan it fûns. Wy stypje dit projekt dus net.

Nûmer 131
Jier 2017
Projekt BIS Berne-iepenloftspul 'Pietje Bell'
Oanfrege € 1,000
Takend € 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.

Nûmer 130
Jier 2017
Projekt 3Berne-iepenloftspul Jorwert - it beest
Oanfrege € 750
Takend € 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.

Nûmer 129
Jier 2017
Projekt Wat foarôf gie
Oanfrege € 500
Takend € 0
Motivaasje

It is in sympatiek projekt, mar it foldocht net oan de kritearia fan it fûns. Wy stypje dit projekt dus net.

Nûmer 128
Jier 2017
Projekt Top 2000 yn it Frysk
Oanfrege € 2,000
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt hat in ridlike brede doelgroep 3. It projekt stimulearret musykmeitsjen yn it Frysk

Nûmer 127
Jier 2016
Projekt "Wier"
Oanfrege € 1,000
Takend € 300
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan it brûken fan it Frysk om’t dit ûnderwerp yn it Frysk behannele wurdt

Nûmer 126
Jier 2016
Projekt Joazef, masterdreamer (Donkerbroek)
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op in brede doelgroep.
3. It projekt is yn de geast fan Tony Feitsma, sy soe dit seker stipe hawwe.

Nûmer 125
Jier 2016
Projekt Obe Postma (selected poems)
Oanfrege € 1,000
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
4. It liket ús in moai projekt ta. Obe Postma is in dichter dy’t ek net-Friezen oansprekt. Lês bgelyks ris De aanzeggers fan Maarten ’t Hart, dêr hat in gedicht fan Postma in sintrale rol yn. Wy fine it needsaaklik dat dizze trijetalige útjefte der komt foar Ljouwert 2018.

Nûmer 124
Jier 2016
Projekt Merakels (Stifting Aaipop)
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is yn de geast fan Tony Feitsma, sy soe dit seker stipe hawwe.

Nûmer 123
Jier 2016
Projekt De Grens/De Grins (Breinroer)
Oanfrege € 2,000
Takend € 400
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt hat in ridlike brede doelgroep 3. It projekt is rjochte op meartalichheid.

Nûmer 122
Jier 2016
Projekt Iepen Doarp Feanwâldsterwâl
Oanfrege € 1,000
Takend € 1,000
Motivaasje

1. Der binne in soad ôfwizingen fan oare fûnsen 2. trijetalichheid 3. in grutte sichtberheid troch media-ynset yn hiel Fryslân 4. Mooglik corpus foar wittenskiplik ûndersyk, om’t it in tydsbyld fan in Frysk doarp beskriuwt.

Nûmer 121
Jier 2018
Projekt Sinteklazemearke
Oanfrege € 1,000
Takend
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.

Wy fine dit projekt in mear strukturele stipe wurdich. Wy stypje dêrom jo bedrach foar in bedrach fan € 3000, te ferdielen oer 2016, 2017 en 2018.

Nûmer 120
Jier 2016
Projekt It nijs foar Jongerein
Oanfrege € 4,500
Takend € 0
Motivaasje

It idee is hiel posityf, mar yn de foarm en ûnderbouwing is dit net genôch om hjirfoar in stipe jaan te kinnen

Nûmer 119
Jier 2016
Projekt Roversguod -Weidum
Oanfrege € 1,500
Takend € 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
3. It projekt is rjochte op basisskoallebern.
4. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk

Nûmer 118
Jier 2016
Projekt De twa Tuorren - Tolkien
Oanfrege € 1,500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan de kwaliteit en beskikberheid fan literatuur yn it Frysk
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.

Nûmer 117
Jier 2016
Projekt Tsjinlûd - Jan Kleefstra e.o.
Oanfrege € 1,000
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
3. It projekt stimulearret dichtsjen en musykmeitsjen yn it Frysk

Nûmer 116
Jier 2016
Projekt Wachter ( Nynke Lawerman)
Oanfrege € 2,014
Takend € 2,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
3. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
4. It is in foarbyld foar de profesjonalisearring fan it Frysk yn it artistike sirkwy.

Nûmer 115
Jier 2016
Projekt Jesus Christ Superstar Heech
Oanfrege € 1,500
Takend € 0
Motivaasje

—Y.f.m. te min manlike sjongers is it projekt ôfblaasd— 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is oansprekkend foar oare ynitsjativen op dit mêd.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 114
Jier 2016
Projekt foar dy nei dy', st. Rolbrêge
Oanfrege € 750
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan it brûken fan it Frysk om’t dit ûnderwerp yn it Frysk behannele wurdt
3. It projekt is yn’e geast fan Tony Feitsma. Sy soe dit ek stipe hawwe

Nûmer 113
Jier 2016
Projekt BIS-Produksje Teaterfoarstelling ”De Geast fan Spultsje Littens”
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep. 4. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk

Nûmer 112
Jier 2016
Projekt Reade Triedleas, Sigrid Kingma
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep. 4. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk

Nûmer 111
Jier 2016
Projekt Jûnskonsert Greetje Bijma
Oanfrege € 1,000
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep. 4. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk

Nûmer 110
Jier 2016
Projekt Afûk: F.J. Beuckens
Oanfrege € 1,500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan it brûken fan it Frysk om’t dit ûnderwerp yn it Frysk behannele wurdt

Nûmer 109
Jier 2016
Projekt IVN - Duorsumensdei
Oanfrege € 1,000
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 108
Jier 2016
Projekt Roversguod (uitgeverij Louise)
Oanfrege € 750
Takend € 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 107
Jier 2016
Projekt Regaad - De grutte freonlike reus
Oanfrege € 1,500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep. 4. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk

Nûmer 106
Jier 2016
Projekt Fryske Rie - Hilgelân
Oanfrege € 500
Takend € 400
Motivaasje

In projekt yn de geast fan Tony fanwege it ynterfryske karakter, mar wol mei wat kanttekens. It projekt wol jongerein oanlûke, mar it program is meager. Wy binne fan betinken, dat it belang foaral yn de ynformele kontakten sit en wolle dêrom dochs € 400 stypje.

Nûmer 105
Jier 2016
Projekt "Faam' - Jorwert
Oanfrege € 400
Takend € 750
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep. 4. It projekt is fernijend en hat in edukatyf goede methoade De oanfraach is neffens oare projekten fan itselde kaliber oan de lege kant. Wy wolle dit dus in ekstra oanmoediging jaan. Dêrom stypje wy foar in heger bedrach as oanfrege.

Nûmer 104
Jier 2016
Projekt Provinsjale tsjerkedei 2016
Oanfrege € 400
Takend € 0
Motivaasje

it projekt is net dúdlik ûnderboud, it is net tige fernijend en it stiet net yn ferhâlding mei oare projekten dy’t wy stypje wolle,. Wy hawwe in beheind budzjet en der komme in soad oanfragen, wêr’t wy foarrang oan jaan wolle.

Nûmer 103
Jier 2016
Projekt Firalen (oersetting Virals fan Kathy Reichs)
Oanfrege € 2,000
Takend € 1,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein/jongvolwoeksenen.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep. 4. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk

Nûmer 102
Jier 2016
Projekt Betinkingsjier Gysbert Japicx
Oanfrege € 2,000
Takend € 2,000
Motivaasje

Wy stypje it ûnderdiel musikal: 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep. 4. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk 5. It projekt is yn de geast fan Tony

Nûmer 101
Jier 2016
Projekt Tunmanswente Koarnjum - ite mei taal
Oanfrege € 750
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein en it belûken fan de mienskip
3. It projekt past binnen it budzjet fan it Fûns foar it te stypjen bedrach

Nûmer 100
Jier 2016
Projekt Obe Postma, dichter en skriuwer fan it Fryske lân
Oanfrege € 2,000
Takend € 0
Motivaasje

it berik is net grut, it is net tige fernijend en it stiet net yn ferhâlding mei oare projekten dy’t wy stypje wolle,. Wy hawwe in beheind budzjet en der komme in soad oanfragen.

Nûmer 99
Jier 2016
Projekt Sportpoëzie/Sportpoësij
Oanfrege € 2,000
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op in brede doelgroep.
3. It projekt boarret nije doelgroepen oan.

Nûmer 98
Jier 2015
Projekt EBLT- Memmetaledei
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt hat in ridlike brede doelgroep en is rjochte op meartalichheid.
3. It projekt is yn’e geast fan Tony. Sy soe dit seker stipe hawwe.

Nûmer 97
Jier 2015
Projekt De Tigers fan Greonterp
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt hat in orizjineel karakter.
3. It projekt hat in ridlike brede doelgroep.

Nûmer 96
Jier 2015
Projekt Ynterfryske boeremoeting
Oanfrege € 500
Takend € 0
Motivaasje

Wy hawwe jimme projektfoarstel oer it projekt “Ynterfryske boeremoeting” besprutsen. It projekt spruts ús net unanym oan. Wy stelle krityske kanttekens by it foarstel. Wy fine it frjemd, dat se alhiel net prate oer it ferheegjen fan de dielnimmersbydrage. Sy ha noed, dat minsken net dielnimme sille at de priis omheech giet. Wy freegje ús ôf, at se dizze oanname ek verifearre hawwe. Oer de bydrage fan it projekt oan it deistich brûken fan it Frysk wiene wy as bestjoer net ienridich.
Dochs is it bestjoer is ta de konklúzje kommen, dat wy dit projekt stypje sille, om’t sy oanjouwe, dat dit in ienmalich fersyk wêze sil

Nûmer 95
Jier 2015
Projekt Musikal Ruth yn Nijbeets
Oanfrege € 2,500
Takend € 1,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is foar in part rjochte op in brede doelgroep.
3. It projekt past yn aktiviteiten dy’t de ynfrastruktuur fan it Frysk yn stân hâlde.

Nûmer 94
Jier 2015
Projekt Fryske Ferzebank
Oanfrege € 1,000
Takend € 0
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op in brede doelgroep.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk. PROJEKT IS OFBLAASD

Nûmer 93
Jier 2015
Projekt Blomlezing Schepers
Oanfrege € 1,000
Takend € 0
Motivaasje

As bestjoer fan it fûns binne wy fan miening, dat it bewustwurden fan de Fryske taal begjint mei aksje.Wy stypje dêrom yn begjinsel projekten dy’t rjochte binne op jongerein en konkrete en direkt foar it gruttere publyk sichtbere projekten lyk as toaniel en tagonklike literatuur. It projektfoarstel foldocht hjir wat ús belanget net oan.

Nûmer 92
Jier 2015
Projekt Villa Vijversburg
Oanfrege € 1,500
Takend € 480
Motivaasje

—- Om it projekt mear stipe krige, is it bedrach werombrocht oant € 480. ——— 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is foar in part rjochte op jongerein
3. It projekt past binnen it budzjet fan it Fûns.

Nûmer 91
Jier 2015
Projekt Tonielstik "Swart Wetter"
Oanfrege € 1,200
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2.It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

3.It projekt past binnen it budzjet fan it Fûns.

Nûmer 90
Jier 2015
Projekt Willewike - fersyk om projektliening
Oanfrege € 2,000
Takend € 0
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
3. It projekt is rjuchte op jongerein.
4. It projekt is yn ‘e geast fan Tony. Sy soe dit ek wol stipe hawwe.

Wy ha Stifting Tsjille en Wille dit oanfrege bedrach fan € 2000 rinteleas foarsjitten en sy ha it ek werombetelle.

Nûmer 89
Jier 2015
Projekt Boekerige "Protters"
Oanfrege € 1,500
Takend € 1,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
3. It projekt is foar in part rjochte op jongerein
4. It projekt past binnen it budzjet fan it Fûns.

Nûmer 88
Jier 2015
Projekt Fan ûnderen op
Oanfrege € 4,000
Takend € 0
Motivaasje

Ofwiisd: As bestjoer fan it fûns binne wy fan miening, dat it bewustwurden fan de Fryske taal begjint mei aksje.Wy stypje dêrom yn begjinsel projekten dy’t rjochte binne op jongerein en konkrete en direkt foar it gruttere publyk sichtbere projekten lyk as toaniel en literatuur. It projektfoarstel foldocht hjir net oan. Dêrom kinne wy dit projekt net stypje.

Nûmer 87
Jier 2015
Projekt Bernlef - 18e lustrum
Oanfrege € 350
Takend € 350
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is foar in part rjochte op de doelgroep jongerein.

Dizze doelen fine wy foaral werom yn de tentoanstelling oer 90 jier Bernlef.
Wy stypje jo dêrom foar it oanfrege bedrach fan € 350, te besteden oanr dy spesifieke aktiviteit.

Nûmer 86
Jier 2015
Projekt Taalprojekt Hinne Wagenaar
Oanfrege € 1,000
Takend € 1,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
3. It projekt is yn ‘e geast fan Tony. Sy soe dit ek wol stipe hawwe.

Nûmer 85
Jier 2015
Projekt K on TOER
Oanfrege € 3,000
Takend 1500-1500=0
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is foar in part rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.

Nûmer 84
Jier 2015
Projekt Skanomodu - Y-tiidskrift
Oanfrege € 550
Takend € 550
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.

Nûmer 83
Jier 2015
Projekt De Halbertma's Stiens- foardrachtkriich
Oanfrege € 200
Takend € 200
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is yn de geast fan Tony (sy soe dit seker stipe hawwe).

Nûmer 82
Jier 2015
Projekt Bondel Pier Feddema
Oanfrege € 1,000
Takend € 0
Motivaasje

Projekt hat útsein dat it boek yn it Frysk is, gjin direkte relaasje mei de doelstellings fan it fûns.

Nûmer 81
Jier 2014
Projekt De Pearel fan Douwe Kalma (Jan Veltman)
Oanfrege € 1,250
Takend € 0
Motivaasje

<<<<<<<<<<< PROJEKT IS YNLUTSEN TROCH OANFREGER >>>>>>>>>> 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. Yn de geast fan Tony

Nûmer 80
Jier 2014
Projekt Sirkwy Sympoasium
Oanfrege € 800
Takend € 800
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is foar in part rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.

Nûmer 79
Jier 2014
Projekt Alde Fryske Tsjerken, Piter Wilkens
Oanfrege € 2,500
Takend € 800
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is foar rjochte op jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 78
Jier 2014
Projekt Fronika de Flie, Vera Damhuis
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is foar rjochte op it deistich brûken fan it Frysk by bern.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 77
Jier 2014
Projekt Hiemhûntsje
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is foar rjochte op it deistich brûken fan it Frysk by bern.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep. Wol in betingst, dat de stipe net struktureel wurde moat.

Nûmer 76
Jier 2014
Projekt Frysk Lietboek
Oanfrege € 2,000
Takend € 1,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is foar rjochte op it deistich brûken fan it Frysk.
3. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuer fan it Frysk. € 1250 tasein, se hiene genôch oan € 1000.

Nûmer 75
Jier 2014
Projekt Kwartettenkoar: Musical Ruth
Oanfrege € 1,000
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is foar rjochte op it deistich brûken fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

Nûmer 74
Jier 2014
Projekt Ferteljûn mei ferhaleboek Rottefalle
Oanfrege € 500
Takend € 500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is foar rjochte op it deistich brûken fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep yn de regio.

Nûmer 73
Jier 2014
Projekt E comic Jules Verne
Oanfrege € 1,500
Takend € 800
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
4. It projekt makket gebrûk fan hjoeddeiske kommunikaasjefoarmen. y.f.m. jierromte net it folsleine bedrach.

Nûmer 72
Jier 2014
Projekt K on Tour Kimswerd
Oanfrege € 5,500
Takend € 1,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
4. It projekt past binnen it budzjet fan it Fûns y.f.m. jierromte net it folsleine bedrach

Nûmer 71
Jier 2014
Projekt Tony bondel
Oanfrege € 14,500
Takend € 14,500
Motivaasje

Dit is de bondel dy’t it bestjoer graach sels útjaan wol oer Tony.

Nûmer 70
Jier 2014
Projekt Jubileum Willibrorduskoar
Oanfrege € 500
Takend € 0
Motivaasje

De komme lykwols Fryske lieten foar yn it konsert, mar wy tinke net, dat dit in grutte bydrage jout oan it stimulearjen fan it brûken fan it Frysk. Op basis dêrfan (en it feit dat de prosedure net alhiel folge is) ha wy beslettengjin stipe te jaan

Nûmer 69
Jier 2014
Projekt Skipsjonges Bontekoe
Oanfrege € 1,300
Takend € 1,000
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
4. It projekt past binnen it budzjet fan it Fûns

Nûmer 68
Jier 2014
Projekt 6Frysk Filologekongres
Oanfrege € 1,500
Takend € 1,500
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuer fan it Frysk

3. It projekt soe yn de geast fan Tony stipe wurde

4. It projekt is yn det projekt past binnen it budzjet fan it fûns

Nûmer 67
Jier 2014
Projekt Sân kear Hamlet
Oanfrege € 2,000
Takend € 183
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is foar in part rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
4. It projekt past binnen it budzjet fan it Fûns

Nûmer 66
Jier 2014
Projekt Atol - Foarstelling Swart Wetter
Oanfrege € 1,200
Takend € 0
Motivaasje

y.f.m. sykte net trochgien, mar oars hie it sa west: 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2..It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
3. It projekt past binnen it budzjet fan it Fûns.

Nûmer 65
Jier 2013
Projekt Ons Gebouw- Alde Leie
Oanfrege € 1,000
Takend € 300
Motivaasje

1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as
taal.
2.It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
3.It projekt past binnen it budzjet fan it Fûns.

Nûmer 60
Jier 2013
Projekt Even Song
Oanfrege € 300
Takend € 300
Motivaasje

It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
It projekt is (yndirekt) sichtber foar in brede doelgroep.
It projekt past binnen it budzjet fan it Fûns.

Nûmer 55
Jier 2013
Projekt Obe Postma Selskip
Oanfrege € 2,500
Takend € 500
Motivaasje

1.It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2.It projekt draacht by oan de ynfrastrukuer fan it Frysk, benammen troch de ynfloed dy’t Obe Postma hie op it mêd fan de bewustwurding fan it Frysk en de Fryske skiednis.

Nûmer
Jier 2011
Projekt Willewike
Oanfrege € 260
Takend € 260
Motivaasje

Jongerein