Stipe Oanfreegje

De oanfraach moat fia it ûndersteande formulier yntsjinne wurde. De taheakken by de oanfraach, lyk as projektplannen, kinne jo uploade. Wy ferwachtsje yn elts gefal dat jo in projektbegrutting, wêr’t ek de frege bydrage yn stiet.

Foar ’t jo begjinne mei ynfoljen:  As it jo net slagget, dan kinne jo om in oanfraachformulier yn word-formaat troch in e-mail te stjoeren nei info(apesturt)feitsmafuns.nl.

 

Oanfraachformulier Fûûns fwar it Frysk

Gegevens projekt

Oanfreger

Oare ynformaasje


Fia de webside www.feitsmafuns.frlFia www.keunstwurk.nlFia eardere oanfragenFia kennissenkring of oar netwurkOars, nammentlik:

Mei te stjoeren dokuminten