Publikaasjes

Oant no ta binne der in twatal publikaasjes útjûn troch it Feitsmafûns:

  • De bondel Tony Feitsma, Wittenskip & beweging
  • It freoneboekje  Beweger en wittenskipper, brieven oan Tony Feitsma

 

De bondel en it freoneboekje binne noch beskikber! Jo kinne se beide bestelle troch ús fia ‘kontakt’ in e-mail te stjoeren. De bondel kostet €25,-. It freoneboekje €10,-. Tegearre kostje se €25,- (ynksl. ferstjoerskosten).

Yn 2019 wurdt der út ein set mei in wittenskiplike biografy oer Tony Feitsma.