Bestjoer

 

 

It deistich bestjoer bestiet út:

 

Irénke Meekma

fan Amsterdam
foarsitter

 

 

 

 

Pieter Duijff

fan Damwâld

skriuwer

 

 


Frank de Boer

fan Ljouwert
ponghâlder

 

 

 

Dêrneist binne der noch in tal bestjoersleden:

 

Redbad Veenbaas

fan Amstelfean

 

 

 

 

Nina Peckelsen

fan Ketlik

 

 

 

 

 

Rianne Blokzijl

fan Akkrum

 

 

 

It bestjoer komt meastentiids twa kear yn it jier by elkoar op De Jouwer. Dêrneist is der in soad ôfstimming fia de digitale kanalen.